logoFull.svg
ic_flag_vi

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty Cổ Phần Tiếp Thị Số Tô Quà (URBOX) thông báo đến Quý khách hàng về việc áp dụng chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Xem chi tiết.

chinh sach bao mat.png

1. GIỚI THIỆU VÀ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.1. GIỚI THIỆU:

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ SỐ TÔ QUÀ (sau đây gọi là "Công Ty" hoặc "URBOX") tôn trọng, bảo vệ quyền riêng tư và thông tin, dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là "Dữ Liệu Cá Nhân") của mỗi cá nhân được Hiến pháp và pháp luật của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định và bảo vệ.

Chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân (sau đây gọi là “PP”) được URBOX ban hành nhằm tuân thủ và để kiểm soát, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh (cá nhân), nhân viên hoặc bất kỳ cá nhân nào phát sinh việc trao đổi/chuyển giao dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Chủ Thể Dữ Liệu”) cho URBOX và ngược lại, theo quy định pháp luật.

Khi Chủ Thể Dữ Liệu phát sinh các trao đổi, tiếp xúc, thỏa thuận, giao dịch, ký Hợp đồng với URBOX, Chủ Thể Dữ Liệu được yêu cầu xác nhận các điều khoản của PP và chấp thuận, đồng ý cho URBOX kiểm soát và xử lý (bao gồm và không giới hạn việc thu thập, sử dụng, cung cấp, lưu trữ, chuyển giao, xóa, chỉnh sửa) Dữ Liệu Cá Nhân theo pháp luật về Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam.

Trong từng trường hợp cụ thể, URBOX chịu trách nhiệm và có thể giữ vai trò là Bên kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc Bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc Bên kiểm soát đồng thời cũng là Bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc Bên thứ ba.

Nhân viên URBOX, Khách Hàng, Đối Tác và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tiếp xúc, trao đổi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân với URBOX được yêu cầu đọc và hiểu rõ PP này. Chính sách PP được thông báo và công bố tại: (urbox.vn/page/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan)

1.2. NGUYÊN TẮC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

a)     Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật;

b)     Chủ Thể Dữ Liệu sẽ có quyền nhận thông tin liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

c)     Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được kiểm soát, xử lý và được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp, theo mục đích đã được URBOX công bố và thông báo.

d)     Nghiêm cấm việc mua, bán Dữ Liệu Cá Nhân dưới mọi hình thức.

e)     Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được cập nhật và bổ sung cho mục đích kiểm soát, xử lý.

f)      Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được bảo vệ và bảo mật trong suốt quá trình kiểm soát, xử lý. Cụ thể, Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được bảo vệ chống lại các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và ngăn ngừa mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố và sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

g)     Dữ Liệu Cá Nhân phải chính xác và, khi cần thiết, được cập nhật một cách hợp lý và kịp thời.

h)     Đối với một số trường hợp ngoại lệ được pháp luật quy định không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu, Công Ty có quyền xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và dữ liệu liên quan (bao gồm việc cung cấp, chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật), để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Chủ Thể Dữ Liệu, lợi ích Nhà nước, hoặc của người khác trong trường hợp khẩn cấp.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP, KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA URBOX

Phục vụ cho hoạt động kinh doanh và mục đích mà URBOX thông báo, công bố đến Chủ thể dữ liệu tại từng thời điểm ("Mục đích"), bao gồm (nhưng không giới hạn):

a)     Mục đích xúc tiến thương mại, quảng cáo;

b)     Xác định, xác minh khách hàng, đối tác của URBOX và bên thứ ba có liên quan;

c)     Thực hiện hợp đồng;

d)     Cung cấp, nâng cao, hoàn thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng;

e)     Giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng, đối tác và bên thứ ba liên quan đến URBOX;

f)      Tuyển dụng, quản lý và quản trị lao động theo pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, y tế,…

g)     Phân tích dữ liệu kinh doanh hoặc phát triển/cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quy trình;

h)     Tổng hợp số liệu thống kê và nghiên cứu để đáp ứng các yêu cầu báo cáo và/hoặc lưu trữ hồ sơ nội bộ hoặc theo quy định pháp luật; Kiểm toán;

i)      Tái cấu trúc doanh nghiệp;

j)      Mục đích khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của URBOX được pháp luật cho phép.

Trường hợp cần thiết và theo quy định pháp luật, phục vụ cho Mục đích nêu trên, URBOX có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ thể dữ liệu cho bên nhận (có thể nằm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam), bao gồm nhưng không giới hạn các bên sau:

a)     Cơ quan quản lý nhà nước, tòa án, kiểm toán, cơ quan công quyền;

b)     Các pháp nhân của URBOX GROUP trong phạm vi pháp luật cho phép, tùy từng thời điểm;

c)     Bất kỳ nhà thầu, nhà thầu phụ, đại lý, nhà tư vấn chuyên nghiệp, đối tác kinh doanh, bên thứ ba có liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ và cùng tham gia vào hoạt động kinh doanh của URBOX;

d)     Bất kỳ bên nào mà Chủ thể dữ liệu yêu cầu URBOX chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân.

URBOX sẽ phân tích, đánh giá sự hợp pháp và sự cần thiết của việc chia sẻ dữ liệu, đồng thời yêu cầu bên nhận phải tuân thủ và thực hiện các biện pháp bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết theo quy định pháp luật liên quan.

3. ĐỊNH NGHĨA, SỰ ĐỒNG Ý VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU:

3.1. ĐỊNH NGHĨA:

Theo quy định pháp luật, Dữ Liệu Cá Nhân đề cập đến là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm.

a)     Dữ Liệu Cá Nhân Cơ Bản bao gồm: Tên (Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác); Ngày sinh; Giới tính; Nơi sinh và nơi đăng ký khai sinh, hộ khẩu thường trú/tạm trú/hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh cá nhân; Số điện thoại, số CMND, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình của cá nhân (cha mẹ, con cái); Thông tin tài khoản số của cá nhân, Dữ Liệu Cá Nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; các thông tin khác gắn liền với cá nhân hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể không thuộc Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy cảm;

b)     Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm bao gồm: Quan điểm chính trị và tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị và các Dữ Liệu Cá Nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

3.2. SỰ ĐỒNG Ý VÀ QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU:

Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, quảng cáo; tiếp xúc, trao đổi và cung cấp thông tin; đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của URBOX; tham gia vào các giao dịch, thỏa thuận, giữa Chủ Thể Dữ Liệu và URBOX (gọi tắt là "Bên" hoặc "Các Bên"), dưới mọi hình thức dữ liệu được pháp luật cho phép, cho Mục đích nêu trên của URBOX hoặc các mục đích khác được thỏa thuận, công bố, thông báo bởi Các Bên theo quy định pháp luật, Chủ Thể Dữ Liệu thừa nhận rõ ràng và tự nguyện:

a)     Đồng ý cung cấp và chấp thuận, cho phép URBOX thu thập thông tin, kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm (khi cần thiết);

b)     Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật: Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân có Quyền được biết, Quyền đồng ý, Quyền truy cập (bao gồm xem, chỉnh sửa trực tiếp hoặc gián tiếp), Quyền rút lại sự đồng ý, Quyền xóa dữ liệu (bao gồm lưu trữ, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân), Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, Quyền cung cấp dữ liệu, Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu, Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, Quyền tự bảo vệ.

LƯU Ý: trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân tiến hành thủ tục và thực hiện các quyền thể hiện ý chí Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân về việc rút lại sự đồng ý, xóa, hạn chế xử lý, cung cấp, phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, gây ảnh hưởng và tác động đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của URBOX cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, thì tùy vào mức độ ảnh hưởng, tác động, URBOX được quyền ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân và không phải chịu trách nhiệm hay bị xem là vi phạm hợp đồng, các thỏa thuận, liên quan đến cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân.

Nhằm mục đích tuân thủ và đảm bảo quyền, lợi ích theo quy định, URBOX yêu cầu Chủ Thể Dữ Liệu đọc chi tiết, hiểu rõ và thực hiện xác nhận (theo các hình thức xác nhận hợp pháp được pháp luật cho phép) về việc đồng ý, cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định của pháp luật.

3.3. NGHĨA VỤ CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU:

a)     Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

b)     Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.

c)     Tự mình cung cấp hoặc ủy quyền cho người khác cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

d)     Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của Dữ Liệu Cá Nhân do mình cung cấp.

e)     Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

f)      Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

4. KIỂM SOÁT, THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA URBOX:

4.1. KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

a)     URBOX triển khai và áp dụng kết hợp giữa chính sách tuân thủ (tuân thủ quy định pháp luật và ban hành, hoàn thiện chính sách quy định nội bộ) và các giải pháp kỹ thuật công nghệ bảo mật an toàn, phù hợp theo quy định pháp luật, rà soát và cập nhật các biện pháp này khi cần thiết.

b)     URBOX thực hiện việc kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân theo sự đồng ý, cho phép của Chủ Thể Dữ Liệu theo sự thỏa thuận với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về Dữ Liệu Cá Nhân; thông báo hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

c)     URBOX thực hiện việc lựa chọn Bên Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với mục đích thu thập, xử lý, đáp ứng các điều kiện, biện pháp bảo Dữ Liệu Cá Nhân vệ phù hợp.

d)     URBOX bảo đảm các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định pháp luật, chính sách Công Ty và chịu trách nhiệm trước Chủ Thể Dữ Liệu về các thiệt hại do quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân gây ra.

4.2. THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

a)     URBOX thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân hợp pháp, bao gồm một hoặc nhiều hoạt động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan theo quy định pháp luật.

b)     URBOX tiếp nhận, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp có hợp đồng hoặc thỏa thuận về xử lý dữ liệu với Bên Kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân, theo đúng nội dung thoả thuận với Bên kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân, phù hợp với hoạt động kinh doanh của URBOX theo quy định.

c)     URBOX thực hiện đầy đủ các biện pháp và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý vi phạm và chịu trách nhiệm trước Chủ Thể Dữ Liệu, theo quy định pháp luật.

d)     URBOX xóa, trả lại toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân cho Bên Kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân sau khi kết thúc xử lý dữ liệu theo nội dung thoả thuận và quy định.

e)     Việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của cá nhân bị tuyên bố mất tích, đã chết, hoặc của trẻ em sẽ tuân thủ quy định pháp luật về những đối tượng này.

5. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

URBOX thực hiện việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân, thời gian lưu trữ và quyết định hình thức lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định pháp luật.

6. CAM KẾT TUÂN THỦ

a)     Để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và chính sách nội bộ, URBOX đã và tiếp tục thực hiện, áp dụng nghiêm ngặt các quy định trong việc kiểm soát, xử lý và quản lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, cũng như các hoạt động ngăn chặn Dữ Liệu Cá Nhân bị đánh cắp, thay đổi, hư hỏng, thất lạc hoặc tiết lộ một cách bất hợp pháp.

b)     Nhân viên của URBOX phải bắt buộc tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân với tài liệu được URBOX thường xuyên cập nhật phổ biến hoặc trong trường hợp có thay đổi về quy định pháp luật.

c)     Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý và bảo mật mức độ cao như áp dụng cho thông tin mật của Công Ty.

d)     Các khiếu nại, tố cáo của khách hàng về Dữ Liệu Cá Nhân đảm bảo được giải quyết thỏa đáng, kịp thời và phù hợp.

7. HIỆU LỰC

Chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân ("PP") có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. URBOX được quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi, thay thế Chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân này theo quy định pháp luật và chính sách nội bộ của URBOX, mà không cần phải lấy ý kiến đồng ý từ Chủ Thể Dữ Liệu Cá Nhân, tại từng thời điểm.